Vedtekter

Publisert 11.04.2016

Artikkelen er merket med: Vedtekter

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Norsk Bergindustri. På engelsk er navnet Norwegian Mineral Industry. Begge navn brukes i brevhodet.

Norsk Bergindustri ble dannet 28. mars 2008, og er en sammenslåing av de tre foreningene Bergindustriens landssammenslutning (BIL) etablert 1907, Pukk- og grusleverandørenes landsforening (PGL) etablert 1972 og Stenindustriens landssammenslutning (SIL) etablert 1952. 

Norsk Bergindustri skal fremme medlemmenes næringspolitiske interesser, overfor myndigheter, ulike interessenter og overfor samfunnet for øvrig.

§ 2 Medlemskap

1. Medlemmer

Som medlem kan styret ta opp bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.

For bedrifter som i realiteten har samme eier, plikter eier å melde inn samtlige bedrifter med virksomhet i Norge. Disse bedrifter blir å anse som ett medlem ved votering på generalforsamlingen. Konsern eid av samme eier eller eiere, med samtlige aktuelle datterselskaper, regnes som ett medlem. Dette gjelder alle datterselskaper hvor konsernet eier mer enn 50% av selskapet.

2. Leverandørmedlemmer

Leverandører av varer og tjenester til foreningens produsentmedlemmer kan bli leverandørmedlemmer. Leverandørmedlemmer har stemmerett på en slik måte at det samlede antall registrerte stemmeberettiget leverandører aldri overstiger 70% av det samlede antall registrert stemmeberettiget produsenter/hovedmedlemmer. Leverandørene har 1 stemme per bedrift som ved behov vektes ned når andre ledd trer i kraft.

 3. Prøvemedlemskap

Nye medlemmer gis gratis prøvemedlemskap i ett år fra opptakstidspunkt. Dette gjelder både hovedmedlemmer og leverandørmedlemmer. Dersom medlemskapet ikke skal fornyes utover prøvemedlemskapsperioden, må dette meldes skriftlig til sekretariatet innen tolv måneder etter opptakstidspunkt 

4. Medlemmenes plikter

Ethvert medlem av Norsk Bergindustri er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter, etiske regler, de beslutninger som treffes og avtaler som inngås av foreningens organer. Medlemmene plikter å sende inn de opplysninger til sekretariatet som er nødvendig for foreningens virksomhet.

§ 3 Innmelding 
Søknad om medlemskap avgjøres av foreningens styre. Avslag bringes inn for generalforsamlingen,

§ 4 Æresmedlemskap

Som æresmedlemmer kan opptas personer som har ytet en betydelig innsats for foreningen eller bransjen. Æresmedlemskap er personlig og livsvarig. Styret innstilles forslag om æresmedlemskap til generalforsamlingen. Æresmedlemmer får invitasjon til alle arrangementer og får tilsendt annen relevant informasjon fra sekretariatet. Det kreves ikke deltakeravgift på arrangementer i regi av Norsk Bergindustri fra æresmedlemmer. Æresmedlemmer har ikke stemmerett.

§ 5 Kontingent/Serviceavgift

Medlemmer skal betale årlig kontingent og serviceavgift. Disse fastsettes i generalforsamlingen.

For medlemmer etter § 2 annet ledd er konsernets samlede omsetning grunnlag for kontingentberegningen. Morselskapet er ansvarlig for kontingentinnbetalingen.

Kontingenten og serviceavgiftene faktureres årlig, så raskt som mulig etter generalforsamling. Nye medlemmer faktureres etter prøvemedlemskapet utløper og for de månedene som gjenstår av inneværende år.

Medlemmene plikter årlig å opplyse sekretariatet om hvilket omsetningstall som skal legges til grunn, herunder fratrekk av ikke relevant omsetning. For at fratrekkene skal være gjeldende for inneværende år må disse være rapportert til sekretariatet innen 1. mars samme år. Nye medlemmer plikter å oppgi fratrekk umiddelbart når prøvemedlemskap utløper, årlig fratrekk vil reduseres tilsvarende måneder som det betales kontingent for inneværende år. Samtidig plikter medlemmene å vedlikeholde Norsk Bergindustris medlemsdatabase, ved årlig å gå gjennom de opplysninger som er registrert hos Norsk Bergindustri, slik at foreningens kontaktlister til enhver tid er så oppdaterte som mulig

§ 6 Stemmerett

På generalforsamling har medlemmer slik stemmerett:

 1.       Hovedmedlemmer/produsenter

-          Nye medlemmer uten kontingent 1 stemme

-          Minstekontingent 1 stemme

-          Maksimumskontingent 3 stemmer

-          Andre 2 stemmer.

2.       Leverandørmedlemmer

-          Leverandørene tildeles stemmerett på en slik måte at det samlede antall registrerte stemmeberettiget leverandører aldri overstiger 70% av det samlede antall registrerte stemmeberettiget produsenter/hovedmedlemmer. Leverandørene har 1 stemme per bedrift som ved behov vektes ned når andre ledd trer i kraft.

Et medlem som er forhindret fra å møte på generalforsamling kan utstede fullmakt til et annet møtende medlem. Slik fullmakt må være skriftlig og det må tydelig fremgå hvilket medlem som disponerer fullmakten. 

§ 7 Foreningens organer og deres oppgaver

1. Generalforsamling

Generalforsamlingen er Norsk Bergindustris høyeste organ. Alle medlemmer kalles inn til generalforsamling en gang i året.

Styret kaller inn til og bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamlingen. Denne innkalles med en måneds varsel, og avholdes fortrinnsvis i løpet av mars måned hvert år. Av innkallingen skal det framgå hvilke saker som foreligger til behandling og hvilke forslag som vil bli fremmet. Saker som ikke er oppført på dagsorden kan ikke behandles. 

Ved behov praktiseres lengde på valgperiode fleksibelt.  Dette for å sikre en god  kombinasjon av kontinuitet og fornyelse i styret.  Valgperioden justeres i disse tilfeller ned til ett år.

2. Generalforsamlingen behandler:

 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 2. Styrets beretning for virksomheten i det året som har gått
 3. Orientering om nye medlemmer med kort presentasjon
 4. Godkjenning av regnskap og revisors beretning
 5. Andre saker som er nevnt i innkallingen og som styret ønsker å fremme, eller som styret innen 1. februar har fått skriftlig anmodning fra medlemmer om å fremme.
 6. Fastsettelse av kontingent
 7. Budsjett for inneværende år
 8. Valg av
  1. Styreleder
  2. Første og andre nestleder
  3.  En - fire styremedlemmer, hvorav en fra leverandørene
  4. En – fire varamedlemmer, hvorav en fra leverandørene
  5. Valgkomité, bestående av tre medlemmer, hvorav helst en fra hver delbransje med hver sin personlige vararepresentant. Leverandørene fremmer forslag på på sitt eget styremedlem og vara gjennom sitt eget årsmøte.
  6. Revisor 

Alle valg hvor det er mer enn et forslag gjennomføres skriftlig

Generalforsamlingsprotokoller underskrives av den som skriver protokollen, samt av to medlemmer som velges til dette, dessuten av styreleder og generalsekretær.

Innledningsvis på generalforsamling velges referent, møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen. Referent bør fortrinnsvis representere et medlem, og helst ikke sitte i styret.

Alle avgjørelser i generalforsamling, med unntak av vedtektsendringer, gjøres med simpelt flertall blant de tilstedeværende stemmer.

3. Leverandørenes generalforsamling

Denne arrangeres samme dag som Norsk Bergindustris generalforsamling.  Det behandles årsberetning for forrige år, og planer for inneværende år presenteres. Leverandørenes generalforsamling velger representanter til Leverandørenes Arbeidskomité bestående av fire medlemmer, hvorav to er på valg hvert år. Leverandørene fremmer forslag på på sitt eget styremedlem og vara til styret i Norsk Bergindustri gjennom sitt eget årsmøte. Styremedlem er samtidig Arbeidskomiteens leder. Leverandørenes generalforsamling velger også en valgkomité bestående av to medlemmer, hvorav en er på valg hvert år, og hvor medlemmene kan gjenvelges.

4. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Norsk Bergindustri kan kalles inn med minst åtte dagers varsel når styret finner det nødvendig eller medlemmer som til sammen representerer minst ¼ av stemmene ønsker dette. Det kan bare behandles saker som er nevnt i innkallingen.

Innkallingen løper fra den dag innkallingen sendes ut fra sekretariatet. Når viktige og ekstraordinære spørsmål tilsier dette, kan varselfristen settes ned til tre dager

5. Styre 

Norsk Bergindustri styres mellom generalforsamlingene av et styre som består av en styreleder og første og andre nestleder, samt en-tre styremedlemmer og en-tre varamedlemmer til styret. Styrelederen velges særskilt av generalforsamlingen for 2 år om gangen.
Første og andre nestleder velges også særskilt for to år om gangen, hvorav en er på valg hvert år.  Styrets øvrige medlemmer velges for to år om gangen, mens varamedlemmer velges for et år om gangen. Ved behov praktiseres lengde på valgperiode fleksibelt. Dette for å sikre en god kombinasjon av kontinuitet og fornyelse i styret. Valgperioden justeres i disse tilfeller ned til ett år..

Vararepresentanter møter etter behov i styrets møter, men har ikke stemmerett. Ved forfall innkalles hvis mulig vara fra samme delbransje som styremedlemmet er fra.

Styret er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av Norsk Bergindustris planer og strategi.

Styret ansetter generalsekretær og ev. andre ansatte i sekretariatet og treffer avtale om vilkår for disse. Det utarbeides stillingsinstruks for generalsekretæren og for øvrige ansatte, hvorav stillingens oppgaver og fullmakter framgår.

Foreningen forpliktes av generalsekretæren innenfor rammen av budsjett og planer, og i tråd med generalsekretærens stillingsinstruks. Eventuelle avvik må klareres med styreleder.

Det daglige arbeid ledes av generalsekretæren.

Det kan/skal nedsettes utvalg og komiteer til de formål styret finner hensiktsmessig. 

6. Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer (fortrinnsvis fra hver sin delbransje), med personlige varamedlemmer. Valgkomiteen skal innen seks uker før generalforsamling fremme forslag om kandidater til de tillitsvalgte og antall styre- og varamedlemmer som skal velges på førstkommende generalforsamling.

Valgkomiteens innstilling presenteres av leder av valgkomiteen.

Styret fremmer innstilling til generalforsamlingen om kandidater til medlemmer av valgkomiteen.

§ 8 Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene kan besluttes med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag om vedtektsendringer som ønskes fremmet på ordinær generalforsamling, må være mottatt av styret senest seks uker før generalsamling. Styret kan på eget initiativ foreslå vedtektsendring fram til innkallinger til generalforsamling sendes ut. Ethvert forslag om vedtektsendringer skal, med styrets innstilling, sendes medlemmene sammen med innkalling til generalforsamlingen.

§ 9 Regler for forvaltning av Norsk Bergindustris fond

Regler for grunnkapitalen:

 1. Grunnkapitalen skal opprettholdes på samme pengeverdinivå ved at den årlig reguleres tilsvarende Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for siste år (pr. 15.desember).
 2. Grunnkapitalens avkastning disponeres til opprettholdelse av grunnkapitalen og deretter til løpende driftsutgifter i Norsk Bergindustri.
 3. Bruk utover dette må godkjennes av generalforsamling.

Grunnlag for disponering av fondets frie midler er siste års avsluttede og godkjente regnskap.

§ 10 Eksklusjon

Klage på medlemmer knyttet til foreningens vedtekter, etiske regler eller andre bestemmelser, illojal konkurranse eller ukollegial opptreden, fremsettes skriftlig for styret.

Et medlem kan ekskluderes når det ikke lenger fyller betingelsene for medlemskap under § 2, eller når vedkommende medlem har vist slikt forhold at det ikke lenger er ønsket.

Forslag om eksklusjon fremmes av styret eller skriftlig til styret. Slikt forslag skal begrunnes. Styret avgir innstilling, som forelegges vedkommende medlem for uttalelse. Avgjørelse treffes med alminnelig flertall av første ordinære generalforsamling eller i ekstraordinær generalforsamling.

§ 11 Utmeldinger

Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig. Medlemskontingent må betales for hele utmeldelseåret. Medlemsrettigheter opphører fra det påfølgende årsskifte.

 § 12 Oppløsning

Forslag om oppløsning fremmes og behandles etter reglene for vedtektsendringer i § 8

Den generalforsamling som beslutter oppløsning, vedtar samtidig med alminnelig flertall hvordan de disponible midler skal anvendes.

Midlene søkes så godt som råd er anvendt til formålets fremme, eventuelt deles mellom medlemmene etter stemmevekt.

*

Justeringer gjort i stiftelsesmøtet 28. Mars 2008 , i generalforsamling 24. mars 2010 og etter styrets forslag til ekstraordinær generalforsamling 7. april 2011 og generalforsamling 12. april 2013 og 8. april 2016 og 31. mars 2017 er tatt høyde for.

 

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×