Etiske retningslinjer

Publisert 25.09.2015

Disse etiske retningslinjer ble vedtatt på stiftelsesmøtet i Norsk Bergindustri 28. mars 2008 og endret etter Generalforsamlingen 2014. 

Alle medlemmer i Norsk Bergindustri er underlagt disse retningslinjene.

1. Formål

Norsk Bergindustri er en bransjeforening med medlemmer som spiller en positiv rolle i samfunnet. Norsk Bergindustris etiske retningslinjer er utarbeidet som ledd i dette arbeidet. Foreningen vil gjennom disse retningslinjene fremme seriøsitet og ryddighet i bransjen.

2.     Legale rammer
Norsk Bergindustris medlemmer følger norsk lov og regelverk i sitt arbeid.

Norsk Bergindustris vedtekter inneholder regler som medlemmene også må følge.

3. Forholdet til urfolk

Medlemmer av Norsk Bergindustri skal vise respekt for urfolks levevis i de områder hvor det fins både bergindustri og urfolk. Bedriften skal innlede dialog om sameksistens, med siktemål å skape rom for samtidig tilstedeværelse av både bergindustribedrift og urfolk. I de tilfeller hvor det ikke oppnås enighet, oppfordres bedriften å tilby urfolket alternative løsninger for å kunne fortsette sitt tradisjonelle levevis, siden forekomsten ikke kan flyttes. Urfolk defineres i ILO-konvensjon nr 169.

4. Kunnskap om hvilke forhold råstoffer, varer og tjenester produseres under

Medlemmer av Norsk Bergindustri skal ta ansvar for hvilke forhold de råstoffer, varer og tjenester som benyttes er produsert under. I den grad det benyttes importerte råstoffer eller produkter oppfordres importør/medlem av Norsk Bergindustri til å skaffe rede på hvilke forhold disse produseres under, og å opplyse kunder om dette. Det vises i denne sammenheng til Initiativ for Etisk Handels Etiske retningslinjer, som nevner at følgende forhold bør ivaretas: Ikke tvangsarbeid, ikke diskriminering, ikke barnearbeid, rett til organisering, ikke brutal behandling, hensyn til marginaliserte grupper, regulære ansettelser, HMS og ytre miljø, lønn og arbeidstid. De aktuelle ILO-konvensjonene om disse temaene (se Etisk handels retningslinjer) bør også hensyntas.

Medlemmene skal bestrebe seg på etter beste evne å skaffe seg kunnskap om produksjonsforholdene. I den grad medlemmet tross slik innsats ikke kjenner til produksjonsforholdene, bør det opplyses om slik manglende kunnskap.

5. Ressursforvaltning

Det forventes av Norsk Bergindustris medlemmer at de utnytter ressursene på en optimal og verdiskapende måte.

6. Forholdet mellom kunder/oppdragsgivere/konkurrenter/kolleger

Norsk Bergindustris medlemmer forventes å opptre i tråd med god forretningsetikk. Når det gjelder omsetning av gravminner viser erfaring at kundene, som nettopp har mistet en nærstående, er i en spesielt sårbar situasjon. Leverandører av slike produkter gjennomfører sin markedsføring på en så lite aggressiv og minst mulig belastende måte overfor kunden som mulig. Den innarbeidete tommelfingerregelen om at det skal ventes 14 dager etter begravelseshandlingen før en henvender seg til pårørende forventes som et minstemål respektert (det vises i denne sammenheng til Retningslinjer fra Forbrukerombudet datert 1. juni 1987, Orientering om praksis ved markedsføring av gravferdstjenester, revidert mars 1992). Markedsføringens form og omfang bør også tilpasses til kundenes sårbare situasjon.

7. Tillitsvalgte og ansatte i Norsk Bergindustri

Tillitsvalgte eller ansatte i Norsk Bergindustri skal ikke misbruke sin posisjon til egen fordel eller egen bedrifts fordel.

8. Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljø og ytre miljø forventes godt ivaretatt av Norsk Bergindustris medlemmer

9. Forholdet til omverdenen

Medlemmer av Norsk Bergindustri forventes å være konstruktive samfunnsaktører, herunder å utvikle et godt og aktivt forhold til naboer og interessentgrupper i lokalsamfunnet.

10. Anstendig opptreden

Representanter for Norsk Bergindustri og for bedrifter som er medlemmer i foreningen skal i alle sammenhenger der man opptrer som representant for bedrift/bransje, herunder også på reise i utlandet, oppføre seg anstendig, med respekt og omtanke for andre mennesker. 

11. Overtramp

Dersom et medlem ikke følger Norsk Bergindustris etiske retningslinjer, finnes det i vedtektenes § 10 Eksklusjon en mulighet for å ekskludere medlemmer som opptrer utilbørlig. Ved mindre graverende tilfeller kan Norsk Bergindustris styre gi påtale for brudd på etiske retningslinjer.

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×