Bærekraft i bergindustrien

Publisert 24.02.2016

Artikkelen er merket med: miljø bærekraft Norsk Bergindustri

Foto: Oppdal sten

Hver enkelt nordmann forbruker i gjennomsnitt nesten 15 tonn mineralske råstoffer i året. Disse mineralene må utvinnes fra berggrunnen, enten i Norge eller andre steder.

Den norske miljølovgivningen er blant verdens strengeste. Det er vi i Norsk Bergindustri glade for. I mineralstrategien fra 2013 ble det slått fast at den norske mineralnæringen skal være verdens mest miljøvennlige. Det er en målsetning vi tar på alvor. Våre medlemsbedrifter jobber kontinuerlig for at mineralske råstoffer skal bli produsert på en så miljøvennlig måte som mulig. Gjennom langsiktig planlegging og tett oppfølging av miljømålsetningene i driftsfasen blir råstoffene utvunnet så skånsomt som mulig.

Visste du at

Pukk og andre byggeråstoffer må produseres nærme markedet fordi behovet er så stort. Om transporten er lenger enn tretti kilometer blir transportkostnaden dyrere enn råstoffet, og miljøbelastningen høy

Streng miljølovgivning, rike ressurser i berggrunnen og lang erfaring med ressursforvaltning er blant Norges komparative fortrinn. Det gir oss mulighet til å kontrollere miljø- og HMS-forhold ved utvinning og produksjon. Som storforbrukere av mineraler har vi både et moralsk ansvar for ikke å overlate all produksjon til andre, og en egeninteresse som samfunn for å sørge for at utvinningen foregår på en så bærekraftig måte som mulig.

Bærekraft i Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri har egne fagkomiteer som jobber med miljø. I Ytre miljøkomite og Deponiarbeidsgruppa sitter representanter fra medlemsbedrifter i alle våre delbransjer som jobber med miljø i bergindustrien til daglig. I tillegg får vi råd fra eksterne ressurspersoner fra blant andre Bellona.

Det kan være vanskelig å diskutere bærekraft i en næring som utvinner ikke-fornybare ressurser. Vi legger følgende definisjon av bærekraft i bergindustrien til grunn for vårt arbeid på dette området:

Mineralressurser i Norge skal forvaltes til beste for det norske samfunnet på en måte som tar hensyn til nåværende og framtidige generasjoners behov.

Denne definisjonen innebærer å anerkjenne det faktum at menneskene alltid har vært, og alltid vil være, avhengig av mineralske råstoffer. Vår jobb er å sørge for at råstoffene tas ut på en så ressursbesparende og effektivt som mulig. 

Hvem har ansvar for økt bærekraft i bergindustrien?

Ansvaret for bærekraftig drift og utvikling i Norge er delt mellom flere aktører: Myndigheter, bransjeorganisasjon og bedrifter. 

Myndighetenes rolle i industriutviklingen handler om å etablere gode rammer som skaper forutsigbarhet, konkurransekraft og muligheter for lønnsom drift. Rammevilkårene må samtidig stille krav om så miljøvennlig drift som mulig, innenfor et perspektiv som åpner for lønnsomhet og andre relevante faktorer. 

Norsk Bergindustris rolle i bærekraftdiskusjonen er todelt. For det første har bransjeforeningen mulighet til å øke bevisstheten rundt miljø og bærekraft i industrien i medlemsmassen, etablere fora for kompetanseoverføring mellom bedriftene, samt å stille krav til medlemsbedriftene om økt fokus på miljø og bærekraft. For det andre har bransjeorganisasjonen ansvar for å være bindeledd mellom industri og myndigheter for å utvikle bransjens rammevilkår i mer bærekraftig retning, herunder kommunikasjon knyttet til bransjens bidrag for en mer bærekraftig drift.

Bedriftene spiller naturligvis den viktigste rollen i arbeidet med å styrke og synliggjøre bergindustriens bærekraftperspektiv. Hovedansvaret for både å kommunisere dagens bidrag til å gjøre industrien mer bærekraftig og å gjennomføre miljøforbedrende tiltak ligger hos bedriften. Norsk Bergindustris medlemsbedrifter er vidt forskjellige, og det er bedriftenes eget ansvar å optimalisere driften også i et bærekraftperspektiv. Det krever bevissthet hos de ansatte, hos ledelsen og blant eierne.  

Mineralenes rolle i det grønne skiftet

Begrepet "det grønne skiftet" har fått fotfeste i debatten om lavere klimautslipp og en grønnere industri. Sikker tilgang på en rekke mineraler er en forutsetning for at det grønne skiftet skal bli en realitet. Vindmøller, solceller, el-biler og annen miljøvennlig teknologi krever mineralske råstoffer, akkurat som man trenger det for å produsere nær sagt alt annet vi omgir oss med i en moderne verden. Les mer her

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×